سرفصل دروس کاردانی و کارشناسی به شرح ذیل می باشد:
کاردانی

کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

کاردانی فنی مکانیک ماشین افزار

کاردانی فنی فناوری اطلاعات ، اینترنت و شبکه های گسترده 

کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی

کاردانی فنی ابزار دقیق

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده

مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

مهندسی فناوری مکانیک –ماشین افزار

تماس با ما

شیراز-بلوار مدرس-خیابان آزادگان-روبروی موزه تاریخ طبیعی

پیوندهای مرتبط

مرکز علمی کاربردی شیراز

آدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Search